วันที่จัด: Sat 10, Sep 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

Date : Saturday, September 10, 2016

Venue : อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
 


13:00 -14:00 Openstack for DevOps

 • Basic Installation OpenStack on Test Environment
 • Basic OpenStack Admin and Management
 • Upload Image
 • Create Instance
 • Create Network, Load Balance as a service
 • Create Database As a Service
 • Understand Network Model

14 : 00 – 16 :30 Continuous Delivery with Jenkins workflow and Docker

 • Basic Continuous Delivery workflow
 • How to install Docker and use Docker to support CD
 • How to install Jenkins and jenkins workflow
 • Setup Test Ci/CD workflow with tools (github, jenkin, docker, swarm, consul)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ OS: Window, Mac, Linux ชนิด64bit
 • มี RAM สำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า8 GB
 • Install VirtualBox latest update

 


ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม