วันที่จัด: Mon 03, Oct 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: W District, BTS Phra Khanong

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม ที่นี้


Date : Monday, October 3,  2016

Venue :  W District, BTS Phra Khanong


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 14:40

Topic : Introductiont to Modern  AI  and  Cognitive Data Analytics Powered by Watson

Dr. Kajornsak  Sungcharoen ,  Technical Evangelist, IBM (Thailand)

Presentation

14:40 – 15:40

Topic  “There’s no such thing as a free lunch” - The hidden cost of machine learning systems

Marcin Dera, Data Engineer, Agoda Pte Ltd., Thailand

Presentation

15:40 – 16:00 Seminar Wrap Up by SIPA
16:00 – 16:30 Coffee Break and Networking

 

 


 

 

 

 

 

 


ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม