วันที่จัด: Tue 26, Jul 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: Huawei CSIC, 11th Fl. B Building, GPF Withayu Towers, Wireless Road

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม ที่นี้


Date : Tuesday, July 26, 2016 Time: 13:00-16:30 PM

Venue : Huawei CSIC, 11th Fl. B Building, GPF Withayu Towers, Wireless Road


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 15 :00

Cloud Computing Trends in Government

Kevin Wu, CTO of Data Center Solutions, HUAWEI

Download Presentation

15:00 – 15:50

Cloud Security Issues and Adoption Guideline for Thai Government Agencies

Dr. Sudsanguan Ngamsuriyaroj

Faculty of ICT, Mahidol University

Dowload Presentation

15:50 – 16:05 Seminar Wrap Up by SIPA
16:05 – 16:30 Coffee Break and Networking

 

 ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม