วันที่จัด: Mon 15, Aug 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: Stamford International University, Exchange Tower, Asoke


Date : Monday, August 15, 2016

Venue : Stamford International University, G Floor, Exchange Tower, Asoke


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 14:30

Accelerate business innovation with integrated and scalable DevOps

by Mark hollow, engineering director, Kaidee.com

Download Presentation

14:30 – 15:20

DevOps 101: Culture and Practices

Somkiat Puisungnoen, Siamchamnankit Co.,Ltd. Somkiat.cc

Download Presentation

15:20 – 16:10

Continuous Delivery with Jenkins workflow and Docker

Teerapat Khunpech

Graduated Student, Faculty of ICT, KMUTNB

Download Presentation

16:10 – 16:20 Seminar Wrap Up by SIPA
16:20 – 16:40 Coffee Break and Networking

 

 ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม